+31615308243

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering – en betalingsvoorwaarden van Gouden Haan Zandvoort. 
Artikel 1 Algemeen1.2
Gouden Haan is een handelsnaam van VIB Events ingeschreven in het handelsregister onder volgende KvK nummer 62606778 en is gevestigd aan de Passage 18, 2042 KT Zandvoort.
E-mailadres: bestelling@goudenhaanzandvoort.nl
KvK-nummer: 62606778   Btw-nummer: NL146768929B03
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten/ aanbiedingen van Gouden Haan Zandvoort.
1.3
Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Gouden Haan Zandvoort is ingestemd.1.4
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gouden Haan Zandvoort in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6
Gouden Haan Zandvoort behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. De Klant accepteert deze algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk/ via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.

Door het gebruik van de internetsite van Gouden Haan Zandvoort en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2: Prijzen/Aanbiedingen/Overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Gouden Haan Zandvoort zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3
Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gouden Haan Zandvoort garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5
Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan Gouden Haan Zandvoort kenbaar worden gemaakt. Indien Klant zijn wijzigingen mondeling aan Gouden Haan Zandvoort kenbaar maakt, is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de Klant.

2.6
Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Gouden Haan Zandvoort kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 3 Betaling

3.1
Betalingen dienen te geschieden via Paypal, creditcard, Ideal, eenmalig bankbetaling of overboeking.

3.2
De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 7 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Verzenden

4.1
Na ontvangst van betaling zal uw bestelling binnen 1 werkdag, mits voorradig, worden verzonden en zo spoedig mogelijk afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door uitzonderlijke omstandigheden uw bestelling later wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.

4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

4.5
Eventuele extra belastingen, toeslagen, enzovoort bij verzending naar het buitenland is de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 5 Ruilen en herroepingsrecht

5.1
Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

5.2
Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant de artikelen in de originele verpakking, onbeschadigd inclusief alle labels of etiketten nog aan/op het artikel verzenden aan Gouden Haan Zandvoort.

5.3
Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Gouden Haan Zandvoort. Het kenbaar maken dient de Klant te doen via een e-mailbericht middels het ingevulde herroepingsformulier welke beschikbaar is op de website.
Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4
Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

5.5
Na ontvangst van de geretourneerde artikelen zal beoordeelt worden of de producten in goede staat zijn teruggezonden. Als dat het geval is, zal het aankoopbedrag van de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na herroeping, terugbetalen.

5.6
De verzendkosten en het verzendrisico van retourenringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant. Mocht een retour kwijt raken bij de post dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

5.7
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– cadeaubonnen van Gouden Haan Zandvoort.

Artikel 6 Garantie en aansprakelijkheid

6.1
Gouden Haan Zandvoort staat er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2
De garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.3
De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;
e. metaal dat verkleurt is door de PH waarde van de huid verkleurd of door contact met water, parfum, bodylotion.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Gouden Haan Zandvoort

6.4
Gouden Haan Zandvoort is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Gouden Haan Zandvoort. Gouden Haan Zandvoort is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.5
Indien Gouden Haan Zandvoort, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 7 Overmacht

7.1
In geval van overmacht is Gouden Haan Zandvoort niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet – tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Gouden Haan Zandvoort, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële methoden en concepten.

8.3
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gouden Haan Zandvoort, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 Copyright

9.1
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van Gouden Haan Zandvoort, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Gouden Haan Zandvoort vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
• het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site;
• het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2
Gouden Haan Zandvoort neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3
Gouden Haan Zandvoort verstrekt in principe geen klantgegevens aan derden. Mocht dit voor een gedane bestelling door de Klant wel nodig worden geacht kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12 Klachtenregeling

Gouden Haan Zandvoort beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gouden Haan Zandvoort, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gouden Haan Zandvoort binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Facebooktwittermail
© 2018: Gouden Haan Zandvoort, All Rights Reserved | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten